Như thế nào gọi là website chuyên nghiệp?

A) Trước tiên một thiết kế website chuyên nghiệp phải được thể hiện qua thiết kế giao diện chuyên nghiệp.